Thơ tuyển chọn


LUYỆN THƠ

Gò lưng gia cố bài thơ
Tách trà nguội lạnh, thuốc trơ điếu tàn
Vần xuôi, ý ngược khó đan.
Kính nghiêng lệch gọng, tròng loang bụi mờ.

Xoay chỗ méo, kéo chỗ gờ
Gạch ngang gạch dọc, tìm bờ khơi thông.
Hồn như lạc chốn bão giông
Mới hay thơ phú khổ công khó rèn.

Phạm Ngọc Vĩnh